Regulamin

REGULAMIN

CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ

przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organizator kursu:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Centrum Zdrowia Psychicznego „Animus” w Gdyni

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w CAŁOŚCIOWYM KURSIE PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ, obejmującym 10 semestrów, organizowanym przez NZOZ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i CZP „Animus” w Gdyni, zwanym dalej Kursem.

 2. Kurs jest szkoleniem podyplomowym, trwającym minimum pięć lat, jest atestowany przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 3. Program Kursu obejmuje przygotowanie do prowadzenie psychoterapii osób dorosłych.

 4. W Kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii. Zalecane jest, aby kandydaci posiadali roczną praktyką w placówkach i instytucjach, w których stosuje się psychoterapię. Osoby, które nie praktykują psychoterapii zobowiązane są najpóźniej do końca II roku Kursu podjąć praktykę w ośrodku lub instytucji stosującej psychoterapię.

 5. Osoby uczestniczące w Kursie zwane są dalej Uczestnikami.

§ 2

Program Kursu

 1. Program Kursu jest autorskim projektem NZOZ ”Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i CZP „Animus” w Gdyni i jako taki został uznany za zgodny z wymogami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Może on ulec zmianie w czasie trwania Kursu, jeśli zmienią się polskie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty lub wytyczne Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP w tym względzie.

 2. Program kursu obejmuje wymaganą przez Sekcję Naukowej Psychoterapii PTP ilość godzin szkolenia (teorii, umiejętności, godzin terapii własnej) oraz spełnia warunki art. 5 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego (ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej
  1200 godzin). 

 3. Kurs obejmuje 80 godzin superwizji odbywanej w formie superwizji grupowej lub/i grupy Balinta (ze 150 wymaganych przed egzaminem certyfikacyjnym). Do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu niezbędne jest odbycie 170 godzin stażu klinicznego (odbywanego poza stałym miejscem pracy) z 360 godzin wymaganych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Staż powinien odbyć się w placówkach zgodnie z wytycznymi Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Koszty stażu klinicznego nie są uwzględnione w opłatach jakie ponosi uczestnik w ramach realizacji Kursu.

 4. Szczegółowy program Kursu przedstawiany jest uczestnikom na pierwszych zajęciach pierwszego roku. Określa on także warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia. Ramowy program Kursu jest udostępniony na stronie internetowej  https://kurspsychoterapiizpsychodrama.pl/?page_id=155

 5. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie Kursu z przyczyn od niego niezależnych, w tym z przyczyn losowych.

 6. Materiały na zajęcia są przekazywane uczestnikom w wersji elektronicznej. Wszystkie materiały są objęte prawami autorskimi i mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami prawa autorskiego do użytku własnego uczestników szkolenia.

§ 3

Warunki udziału w Kursie

 1. Warunkami udziału w Kursie są:

 • udokumentowane wykształcenie i doświadczenie kliniczne zgodnie z § 1 ust. 3,

 • zgłoszenie swego uczestnictwa Organizatorowi poprzez pocztę elektroniczną – ankieta zgłoszeniowa dostępna na www.kurspsychoterapiizpsychodrama.pl ,

 • uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora poprzez pocztę elektroniczną ,

 • osobisty udział (po wniesieniu wymaganej opłaty) w rozmowie kwalifikacyjnej,

 • po zakwalifikowaniu na Kurs podpisanie umowy uczestnictwa w Kursie,

 • terminowe uiszczenie  opłaty rejestracyjnej (po rozpoczęciu Kursu zaliczanej do opłaty rocznej).

 1. Liczba uczestników Kursu jest ograniczona, wobec czego o wpisie na listę uczestników Kursu decyduje kolejność uiszczenia wpłaty, o której mowa poniżej w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu przez Uczestników, którzy przeszli wcześniej pomyślnie rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy Uczestników Kursu, będą umieszczone na liście rezerwowej.

 2. Realizacja Kursu jest uzależniona od minimalnej liczby Uczestników dla każdego naboru wobec czego Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcie w czasie momentu rozpoczęcia Kursu lub jego odwołania w trakcie trwania z powodu niewystarczającej liczby Uczestników.

 3. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia lub ewentualne odwołanie Kursu w trakcie trwania w przypadku, gdy liczba Uczestników zmniejszy się do poziomu poniżej minimum, o którym mowa § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator zakłada również możliwość zwiększenia opłat związanych z udziałem w Kursie, w trakcie jego trwania, gdy liczba Uczestników zmniejszy się do poziomu poniżej minimalnej, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Opłaty za udział w Kursie

 1. Opłata roczna za udział jest wymieniona na stronie https://kurspsychoterapiizpsychodrama.pl/?page_id=157 . Wymienione kwoty obejmują realizację programu podczas 10 Zjazdów składających się z 2 lub 3 dni zajęć. Koszty podróży na miejsce Zjazdów oraz inne koszty z tym związane (np. opłaty za parking, koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas trwania Zjazdów) Uczestnicy Zjazdów ponoszą we własnym zakresie. Organizator Kursu zastrzega możliwość rewaloryzacji opłat rocznych za Kurs do wysokości nie większej niż odpowiadające rocznemu wskaźnikowi inflacji GUS. Opłaty za udział w Kursie zostały podane w kwotach netto. Opłaty będą podwyższone o kwotę należnego podatku VAT według obowiązującej stawki, o ile będzie on należny.

 2. Kwoty, o których jest mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, są płatne przelewem wg zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Uczestnikiem.

 3. W sytuacji odwołania Kursu przez Organizatora z przyczyn opisanych w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu dokonane przez Uczestników Kursu wpłaty podlegają zwrotowi za nieprzeprowadzone Zjazdy. W sytuacji opisanej w § 3 ust. 5 w przypadku braku akceptacji nowych warunków Uczestnik również otrzymuje zwrot kwoty za nieodbyte Zjazdy.

 4. W ramach 5-letniego programu opłaty obejmują zajęcia teoretyczne, ćwiczeniowo – warsztatowe, grupowy trening/terapię własną (psychodrama, genogram) oraz superwizję (superwizja grupowa, grupa Balinta) . Do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu wymagane jest 170 godzin stażu zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/jak-uzyskac-certyfikat-psychoterapeuty/. Uczestnicy w zależności od rodzaju posiadanego wykształcenia wyższego są zobowiązani do odbycia zajęć uzupełniających z podstawy psychologii/podstawy medycyny (zajęcia dodatkowo płatne, ilość zajęć uzależniona od dotychczasowego wykształcenia).

 5. Nieobecność nie zwalnia z obowiązku opłacenia Zjazdu. Opłacony a nieodbyty Zjazd (z wyjątkiem psychodramy-patrz § 5, pkt. 2 ) można bez dodatkowej opłaty uzupełnić w toku kolejnej edycji Kursu.

 6. Nieuiszczenie w terminie którejkolwiek z rat uprawnia Organizatora do zawieszenia danej osoby w prawach Uczestnika Kursu do czasu uregulowania wymaganej należności. W sytuacji braku wpłaty po wezwaniu do zapłaty Uczestnik zostaje usunięty z listy Uczestników Kursu.

 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie w trakcie jego trwania wymaga formy pisemnej. Okres wypowiedzenia jest jednomiesięczny ze skutkiem na koniec miesiąca. Organizator zwraca osobie rezygnującej kwotę wpłaconą za Zjazdy po upływie okresu wypowiedzenia. 

 8. Płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Za dzień dokonania wpłaty będzie uważany dzień uznania na rachunku bankowym Organizatora.

 9. Organizator wystawia rachunek zgodnie z danymi wpłacającego (zleceniodawcy) wynikającymi z potwierdzenia przelewu.

   

§ 5

Zasady zaliczenia Kursu

 1. Obecność na poszczególnych Zjazdach jest obowiązkowa ze względu na ich praktyczny i warsztatowy charakter. Zaliczenie następuje na podstawie osobiście złożonego podpisu przez Uczestnika na liście obecności oraz potwierdzeniu przez osobę prowadzącą zajęcia. W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą zajęcia znacznego spóźnienia Uczestnika lub przedwczesnego opuszczenia przez niego zajęć, zaliczeniu podlega jedynie rzeczywista obecność danego dnia szkoleniowego.

 2. W przypadku nieobecności Zjazd (z wyjątkiem psychodramy) należy (bez dodatkowych kosztów) uzupełnić w toku kolejnej edycji Kursu. Nieobecność na Zjeździe, nie poprzedzona rezygnacją z uczestnictwa, nie zwalnia z obowiązku opłacenia tego Zjazdu. Nie dotyczy to zajęć z psychodramy – jeśli Uczestnik będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i otrzymać certyfikat asystenta psychodramy – dopuszczalna jest nieobecność na 12 godzinach dydaktycznych w całym szkoleniu. Jeśli Uczestnik opuści więcej godzin to należy je odrobić w Polskim Instytucie Psychodramy (wiąże się to z dodatkową opłatą ). Jeśli Uczestnik chce mieć zaliczoną psychodramę wyłącznie jako doświadczenie własne to może bez odrabiania opuścić 30 godzin dydaktycznych w trakcie całego szkolenia. Niezbędne godziny doświadczenia własnego należy w takim przypadku uzupełnić poza Kursem na koszt własny. Przy przekroczeniu nieobecności 48 godzin dydaktycznych, dalszy udział w szkoleniu, zależy od decyzji prowadzącego zajęcia z psychodramy, po konsultacji z kierownictwem kursu.

 3. Uzupełnienie nieobecnych godzin przy częściowej nieobecności na Zjeździe również jest możliwe w trakcie kolejnej edycji kursu (po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia) bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 4. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość innych, akceptowanych przez Kierownika i prowadzącego form odrobienia opuszczonych zajęć.

 5. Warunki zaliczenie Kursu:

 1. po II roku na podstawie wymaganej obecności na zajęciach oraz ustnego zaliczenia u prowadzącego wyznaczonego przez Kierownika Kursu,

 2. podczas III lub IV roku poprzez zaliczenie przez Superwizora opisu przypadku przedstawionego na zajęciach superwizji grupowej,

 3. całościowe zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności oraz przygotowanego opisu psychoterapii prowadzonej przez Uczestnika. Zaliczenie przeprowadza Kierownik Kursu lub upoważniony przez niego członek zespołu dydaktycznego.

 1. Uczestnik zostaje usunięty z listy Uczestników Kursu w sytuacji:

 1. braku wpłaty pomimo wezwania ,

 2. pisemnej rezygnacji z uczestnictwa,

 3. zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zawodu psychoterapeuty,

 4. poważnego naruszenia zasad etycznych.

§ 6

Postanowienia różne i końcowe

 1. Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od momentu rozpoczęcia Kursu.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do Umowy Uczestnictwa.

 3. W zakresie nieuregulowanym w umowie uczestnictwa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Kursu mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wer. 18022024

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO