Opłaty

Opłata roczna 8300 PLN.

Wymienione opłaty obejmują realizację programu podczas 10 zjazdów rocznie składających się z 2 lub 3 dni zajęć. Koszty podróży na miejsce zjazdów oraz inne koszty z tym związane (np. opłaty za parking, koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas trwania zjazdów) uczestnicy zjazdów ponoszą we własnym zakresie. Organizator Kursu zastrzega możliwość rewaloryzacji opłat rocznych za Kurs do wysokości nie większej niż odpowiadające rocznemu wskaźnikowi inflacji GUS oraz doliczenie VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Obecnie opłata jest zwolniona z VAT.

Opłaty roczne są płatne przelewem. W indywidualnej umowie z uczestnikiem określany jest harmonogram wpłat: jednorazowo albo w ratach (2 lub 3) .