Polityka Prywatności

 Szanowni Uczestnicy Kursu,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „SYNTONIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Cyprysowa 2F/9-10.
2) Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, numer PESEL i dane dowodu osobistego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANIMUS” z siedzibą przy ul. Oficerskiej 7A w Gdyni lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iod@pzpsyntonia.pl
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ukończenia Kursu, a po jego ukończeniu lub rozwiązaniu Umowy na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub realizacji Umowy.