Zgłoszenia

Osoba chcąca uczestniczyć w Kursie przesyła na adres e-mail: kurspsychoterapii@pzpsyntonia.pl skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego zgłoszenia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) oraz skan dyplomu ukończenia studiów w zakresie kierunków wymaganych do uczestnictwa (tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii).
Po ustaleniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 PLN (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi).
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o okazanie dokumentu tożsamości ( dowodu osobistego, paszportu ), przedstawienie motywacji dotyczącej prowadzenia psychoterapii, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz pisemnej prezentacji opisu (około 600 słów) swojej indywidualnej pracy z pacjentem/klientem (bez żadnych danych osobowych pacjenta/klienta). Opis może dotyczyć prowadzenia psychoterapii, terapii uzależnień, pomocy środowiskowej, coachingu lub innych form pomocy psychologicznej. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Kursu.
Osoby, które zostaną wstępnie zakwalifikowane do uczestnictwa w Kursie są proszone o dostarczenie do Poradni Zdrowia Psychicznego „Syntonia” w Pruszczu Gdańskim podpisanej umowy szkolenia oraz potwierdzenia opłaty rejestracyjnej 700 PLN , która zostanie zaliczona na poczet opłaty za Kurs.
Ostateczna kwalifikacja na Kurs odbywa się po dopełnieniu powyższych formalności. W przypadku wyczerpania puli miejsc przyjmowane są osoby, które jako pierwsze spełniły wszystkie warunki. Planowana ilość uczestników: 20 osób.

Rachunek do przelewu opłat:

Syntonia sp. z o. o. 85 1090 1102 0000 0001 4826 6177 (Santander Bank Polska SA).

Warunkiem przyjęcia formularza zgłoszenia jest wypełnienie go pismem drukowanym, wydrukowanie, złożenie podpisu i przesłanie w formacie pdf na poniższy adres mailowy.

Kontakt telefoniczny: Roman Ludkiewicz 694 728 645;  e-mail: kurspsychoterapii@pzpsyntonia.pl